Bio Eko s.r.o.

Likvidácia organických odpadov

Bezručova 16
Nové Zámky
940 01

IČO: 35691182
DIČ: 2020323437
IČ DPH: 2020323437

Tel.: 035/6432436
Mobil: 0903 437 739
E-mail: bioeko@nextra.sk
Web: www.bioeko.sk

O nás:

Likvidácia organických odpadov pomocou baktérií 
je už aj na Slovensku realitou!

Rozsah znečistenia životného prostredia je už tak veľký, že samoregulačné a samoregeneračné schopnosti prírody už nestačia na udržiavanie prirodzenej rovnováhy.

BIO EKO, s.r.o. dodáva vysokoúčinné mikrobiálne preparáty radu EKOL pre používanie v domácnostiach, stravovacích zariadeniach, potravinárskom, nábytkárskom i papierenskom priemysle, poľnohospodárstve, v čistiarniach odpadových vôd (ČOV), v komunálnej sfére, v kompostárňach - všade tam, kde sa hromadí organický odpad.

Zmes piatich kmeňov prirodzených, z pôdy vyselektovaných baktérií a ich vzájomný pomer v jednotlivých preparátoch zaručujú vysokú účinnosť, široké možnosti a ekonomickú opodstatnenosť využívania tejto progresívnej metódy.

Obohatením jednotlivých zmesí o enzýmy a rôzne aktivátory sa docieli aj štiepenie škrobov, rozkladanie celulózy, formaldehydu v odpadových vodách atď.

Pre priemyselné využitie je možná aj dodávka špeciálnych zmesí, nakombinovaných podľa potrieb užívateľa.

Praktické prevedenie (práškové, tekuté alebo tuhé), možnosť zvyšovania alebo znižovania koncentrácie baktérií na gram hmoty, umožňuje využívať preparáty radu EKOL v domácnostiach, v priemysle, na ČOV, v živočíšnej výrobe i v kompostovacom procese.

 

Produkty :

 

Základná charakteristika preparátov radu EKOL:

Baktérie sú kultivované na obilninovom šrote alebo vo výživnom roztoku. Pre priemyselné využívanie sú dodávané v koncentrácii min. 1,0x109 baktérií na gram hmoty s možnosťou zvyšovania koncentrácie; pre použitie v domácnostiach je koncentrácia nižšia, avšak dostatočná na zabezpečenie potrebného efektu.

Preparáty EKOL sú prispôsobené pre kyslíkaté (aeróbne), aj bezkyslíkaté (anaeróbne) prostredie.

Prevedenie preparátov:

Práškový

 • je hrubozrnný, hnedožltý prášok so špecifickou vôňou chlebového kvasu - pred aplikáciou treba baktérie revitalizovať v čistej vlažnej vode; sú určené na odstránenie havárií a upchávok na kanalizačných systémoch (potrubie, lapače, šachty) alebo na bežnú údržbu kanalizačných rozvodov. Nevyžadujú si žiadne špeciálne technické vybavenie.

Tekutý

 • bezzápachová, modrozelená koloidná tekutina - do kanalizačných systémov sa aplikuje pomocou dávkovača s programátorom - je využiteľná priamo pri zdroji znečistenia, t.j. vo výrobných halách a prípravovniach jedál. Systém je úsporný, vyžaduje si však investičné náklady na programátor. Dávkovače sa plnia 1 x mesačne.

Tuhý

 • biokatalyzátor je zbriketovaná forma práškového preparátu, obohateného o rastlinný olej a tuk a zlisovaného do pevného valca. Unikátne, veľmi progresívne prevedenie, určené do lapačov tukov, aktivačných nádrží čistiarní odpadových vôd (ČOV), rôznych zberných nádrží a žúmp, príp. najmenší typ SS sa vkladá priamo do kanalizačnej guličky v kuchyniach a prípravovniach jedál. Výhodou je čistá, bezpečná a jednoduchá manipulácia, vysoká účinnosť a ekonomičnosť. Baktérie a účinné látky sa z biokatalyzátora uvoľňujú úmerne zaťaženiu odpadových vôd. Výmena biokatalyzátora je 1 x za 28 dní.

Výhody využívania biotechnológií radu EKOL:

Ekonomické

 • šetria náklady na odvoz a uskladňovanie odpadu
 • zvyšujú účinnosť existujúcich ČOV
 • zvyšujú produkciu bioplynu na ČOV
 • odľahčujú verejnú kanalizáciu

Ekologické

 • likvidujú nepríjemný zápach
 • znižujú riziká pri ekologických haváriách
 • v odpadových vodách znižujú BSK5 a CHSK, rozpúšťajú tuky, redukujú amoniakálny dusík ( o min. 50% ) a fosfor, a pod.
 • umožňujú a urýchľujú kompostovanie všetkých druhov organického odpadu
 • zlepšujú životné prostredie, kvalitu bývania, hygienu na pracoviskách
 • eliminujú používanie agresívnych chemických prostriedkov
 • významne znižujú objem organického odpadu
 • baktérie, použité v mikrobiálnych preparátoch radu EKOL sú prirodzené, nepatogénne, netoxické, bezodpadové, neškodné pre akúkoľvek formu života
 • po zlikvidovaní výživných látok z odpadu baktérie hynú a stávajú sa potravou pre iné životné formy

 

Produkty pre domacnosť:

 

 • EKOL biolpd 30 f  - EKOL biolpd 30 f - neutralizuje a utilizuje obsah domácich žúmp a septikov, likviduje zápach, zvyšuje účinnosť miničističiek. Rozkladá ľudský biologický odpad, zbytky čistiacich a pracích prostriedkov, kuchynský odpad a celulózu (toaletný papier, textilné vlákna, a pod.).

Aplikácia prípravku je jednoduchá - odmerané množstvo preparátu sa nechá aktivovať v cca 10 násobku čistej vlažnej vody asi 30 minút, potom sa všetko vleje do ktoréhokoľvek kanalizačného vstupu v dome a spláchne sa slabým prúdom vody.

 


 • EKOL K - EKOL K - jednorazové malospotrebiteľské balenie vystačí na uvoľnenie bytovej kanalizácie 
  (odtok z drezu, vane, umývadla alebo WC). Za 8 až 12 hodín rozpustí všetky usadeniny v sifóne a potrubí.

Aplikácia prípravku je jednoduchá - obsah vrecúška sa vsype do cca 300 ml čistej vlažnej vody, po 30 minutách sa všetko vleje do problémového sifónu a spláchne sa slabým prúdom vody tak, aby sa preparát rozložil po celej dĺžke potrubia.

 


 

 • EKOKOMPOST - urýchľuje kompostovací proces, umožňuje kompostovať aj burinu, pretože zničí jej semená. Je neškodný pre dážďovky a iné drobné živočíchy. Takto získaným kompostom možno aj počas vegetácie prihnojovať rastliny, a tak znižovať spotrebu umelých hnojív.

Je využiteľný pre kompostovanie na voľnej ploche alebo v kompostéri. Aplikácia preparátu je jednoduchá - odmerané množstvo preparátu sa vsype do 5 až 10 litrov čistej vlažnej vody, nechá sa aktivovať cca 30 minút, potom sa biomasa takto pripraveným preparátom rovnomerne popolieva a dobre premieša.

Návod na použitie


EKOL biolpd 30 f

Splašky z hygienických zariadení, odvádzané do zberných žúmp, septikov, či iných nádrží, predstavujú vážne ohrozenie životného prostredia. Ich kumulácia vyvoláva nepríjemné procesy, ktorých dôsledkom je upchatie drenážnych rúr, vyrážanie nepríjemného zápachu a tiež upchatie kanalizácie objektu. Do okolitého prostredia sa dostávajú nespracované odpady, ktoré znečisťujú vodonosné vrstvy a degradujú životné prostredie. V takýchto nádržiach dochádza k hnilobným procesom a prirodzený biologický rozklad prestáva samočinne fungovať. Tomuto nežiadúcemu procesu sú nápomocné aj krajné teploty, prítomnosť detergentov a dezinfekčných prostriedkov.

• EKOL biolpd 30 f je mimoriadne účinný, pretože používané baktérie sú už prispôsobené naším podmienkam, t.j. skladbe detergentov, mydiel a obecnej chémii používanej v domácnostiach.

• EKOL biolpd 30 f obsahuje výlučne baktérie prirodzeného pôvodu, izolované z pôdy alebo vody, rozkladajúce a neutralizujúce obsah odpadových jám, žúmp a podobne. Napomáhajú tiež čistiacim procesom v biologických miničističkách. Mikroorganizmy prítomné v preparáte nie sú škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

Výhody pri používaní preparátu EKOL biolpd 30 f

1. EKOL biolpd 30 f je preparát spôsobujúci rýchlu degradáciu nečistôt bez ohľadu na veľmi nízke  alebo veľmi vysoké teploty okolia, prítomnosť detergentov a čistiacich prostriedkov.

2. Likviduje nepríjemné zápachy z odpadu.

3. V žumpách a septikoch preparát výrazne znižuje spotrebu kyslíka a množstvo kalov a umožňuje drenážnym potrubím odvod prebytku tekutín.

4. V utesnených žumpách sú parametre výrazne lepšie, čím sa odľahčujú čističky.

5. Preparát pomáha malým biologickým čističkám pri ich spúšťaní a využívaní.

6. Aplikácia preparátu umožňuje udržiavať priechodnosť kanalizácie v dôsledku aktívneho rozpúšťania celulózy, mastnôt, vlákniny a iných substancií,  spôsobujúcich upchávanie kanalizácie.

7. Vypúšťanie biologicky prepracovaného obsahu žúmp na záhrady je možné len v mimovegetačnom období,  len  na vlastnom pozemku a len pri dodržiavaní dostatočnej vzdialenosti od zdroja pitnej vody. V každom prípade je vhodné informovať susedov a príslušný obecný úrad.

Dávkovanie preparátu

 

Sanitárny systém/
dávkovanie 
v odmerkách

Mini-
čiastička

Klasická
žumpa
tesná
do 6m³

Detto
obsah
6 - 12

Detto
obsah
12 - 18

Žumpa
s dre-
nážou
do 4 m³

Detto
4 - 8

Detto
8 - 12

Detto
12 - 18

Odpadové
jamy,
latríny
a pod.

Štart. dávka

8

12

16

20

10

12

16

20

5*

Pravidelná dávka
za mesiac

3

3

4

6

2

3

4

6

2*

Prvé balenie vystačí 
na počet mesiacov

9

7

5

3

12

7

5

3

14

Každé ďalšie balenie 
vystačí na počet mesiacov

11

10

8

6

16

10

8

6

6

 

POZNÁMKA:  * V týchto prípadoch treba dávkovať každé 2 - 3 dni vedro vody!

Spôsob aplikácie preparátu:
Odmerané množstvo treba zamiešať do jedného vedra vlažnej vody, nechať cca 30 min. odstáť a potom vliať do WC misy, umývadla, alebo inej výlevky v objekte a spláchnuť vodou.  Štartovaciu dávku preparátu treba aplikovať do žumpy naplnenej do jednej tretiny, zádržný čas  (doba kontaktu mikroorganizmov s obsahom žumpy) je minimálne 35 dní. Pri čerpaní žumpy ponechať vždy naočkovaný základ - cca 1/3 obsahu, prípadne 1/4. Pri častejšom čerpaní než raz za 5 - 6 týždňov treba dávkovať častejšie. 
Zanesenie  odtoku z umývadla, vane  alebo sprchy
stačí zamiešať 1 odmerku preparátu v 200 ml vlažnej,  čistej vody, nechať cca 20 min aktivovať, vliať do príslušného odtoku a potom spláchnuť trochou vlažnej vody tak, aby sa preparát roztiekol po celej dĺžke potrubia. Umývacie zariadenia nepoužívať min. 8 hodín. Pri silnom znečistení potrubia treba  aplikáciu po troch dňoch zopakovať, prípadne použiť preparát EKOL K. 
Čistenie WC mís a pisoárov vo verejných zariadeniach
treba počítať 1 odmerku EKOL  biolpd 30 f na každý pisoár, resp. WC misu. Pri čistení pisoárov je možné, že sa odlúpne aj močový kameň, ktorý môže v prvom štádiu upchať odtok (ak je zariadenie veľmi zanesené kameňom). V takomto prípade treba buď použiť gumený zvon na uvoľnenie potrubia, alebo prúdom vody pretlačiť odlupnutý kameň. Pri pravidelnej údržbe takýto problém nenastane. Odstránenie zápachu  hyg. zariadení dosiahneme okamžite po prečistení kanalizácie. Silne znečistené zariadenia doporučujeme nepoužívať dlhšie ako 8 h, aby mali baktérie dosť času na rozloženie nečistôt.

1 dávka = zarovnaná odmerka (nie kopcovitá odmerka)

 

Balenie: kartónová krabica obsahujúca cca 365 g preparátu, t.j. 32 odmeriek
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby, vyznačenom na každom vedierku
Povolené MZ SR: Rozhodnutie č. Z-6595/96-SOZO/ŠZÚ zo dňa  04.12. 1996

 

U P O Z O R N E N I E:
Nepoužívať dezinfekčné a bieliace prostriedky najmä na báze kyselín, chlóru a lúhov, napr.: Domestos, Ace, Chlorex, Savo, Fixinela, Cilit  atď, pretože zabíjajú baktérie.
Po práci s preparátom si treba dôkladne umyť ruky.
Preparát uskladňujte mimo dosahu detí a potravín. 
Uskladňujte v miestnosti s teplotou nepresahujúcou rozhranie + 4 až + 25°C.
Ak sa preparát EKOL biolpd 30 f použije v súlade s týmto návodom, prebieha likvidácia nečistôt bez škodlivých následkov pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.
Baktérie sú v sušenom stave kultivované na obilninovom šrote, ktorý slúži po revitalizácii baktérií ako ich prvá potrava a zároveň ako nosné médium v potrubí - nezabudnite preto vliať do čistených zariadení aj šrot, usadený na dne revitalizačnej nádoby.

 

Vyrába v licencii USA: HANTPOL PPU, Warszawa, Poľská republika
Výhradný dovozca pre SR: BIO EKO, s.r.o., Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6432436
Fax: 035/6432435
Mobil: 0903 437 739
e-mail: bioeko@nextra.sk
www.bioeko.sk
Odborná a poradenská služba: BIO EKO, s.r.o., v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach alebo problémoch sa obráťte na distribútora alebo výhradného dovozcu.

Hore^


 

EKOL K

EKOL K - jednorazové malospotrebiteľské balenie vystačí na uvoľnenie bytovej kanalizácie (odtok z drezu, vane, umývadla alebo WC). Za 8 až 12 hodín rozpustí všetky usadeniny v sifóne a potrubí.

Aplikácia prípravku je jednoduchá - obsah vrecúška sa vsype do cca 300 ml čistej vlažnej vody, po 30 minutách sa všetko vleje do problémového sifónu a spláchne sa slabým prúdom vody tak, aby sa preparát rozložil po celej dĺžke potrubia.

Mikrobiálny preparát EKOL K
je určený na biologickú degradáciu tukov, celulózy a  iných odpadov z domácností, ktoré zanášajú kanalizačné potrubie (bytové i domové). Preparát je účinný pri nízkej hladine kyslíka, alebo v podmienkach bezkyslíkových.

Aplikácia praparátu: 
Preparát  treba aktivovať v 10 krát väčšom množstve vlažnej,  čistej vody - cca 25 - 30°C, nechať odstáť 20 - 30 minút (občas zamiešať). Vliať do najvyššieho otvoru v kanalizačnom potrubí, alebo cez WC misu na najvyššom poschodí, pokiaľ ide o poschodové budovy.
V rodinných domoch a chalupách aplikujeme cez ktorúkoľvek kanalizačnú výlevku - drez, umývadlo, sprcha, vaňa, WC.
Preparát treba vlievať  do potrubia pomaly, najmä pri aplikácii do potrubia väčšieho priemeru treba dbať o to, aby preparát rovnomerne stekal po stenách potrubia.
Po niekoľkých hodinách po aplikácii môže v prípadoch, keď je kanalizačné potrubie mimoriadne zanesené, dôjsť k nabobtnatiu usadenín - nečistôt, ktoré samočinne zmiznú  za 8 - 10 hodín. Mikroorganizmy obsiahnuté v preparáte EKOL K totiž poodlupujú usadeniny zo stien potrubia, a v prípade, ak je týchto usadenín priveľa, najprv ich rozdrobia, a až potom zlikvidujú. Takáto situácia nastane v prípade, keď je potrubie zanesené na viac ako 50%.
Dôležité je, aby sa v takto "ošetrenej budove" po uplynutí dostatočne dlhého času začala voda odpúšťať na najnižšom poschodí,  a  postupne  sa pokračovalo  na  vyšších  poschodiach.

Dávkovanie:

 

Rodinné domy a byty: jednorázové malospotrebiteľské balenie vo vrecúškach z alu-fólie (návod na použitie je na každom  vrecúšku).
Poschodové domy: cca 200 g preparátu na 1 poschodie aplikovať v dvoch etapách v rozpätí 48 hodín. Pri pravidelnom čistení vertikálnej kanalizačnej stúpačky biopreparátom EKOL K vystačí cca 100 g preparátu na 1 stúpačku / posch.
Miesto aplikácie:
Najvhodnejšia doba aplikácie preparátu: večer, min. 8 hodín nepoužívať  alebo minimalizovať používanie sanit. zariadení (aby sa mikroorganizmy nespláchli do komunálnej kanalizácie).
Balenie: plast. vedierko obsahujúce dve vrecúška po 1/2 kg preparátu pre domové stúpačky, alebo jenorázové vrecúška á 20 g pre bytovú kanalizáciu.
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby, vyznačenom na každom vedierku.
Povolené MZ SR: Rozhodnutie č. Z-6595/96-SOZO/ŠZÚ zo dňa  04.12. 1996

 

UPOZORNENIE:
Pracujte v gumených rukaviciach, po manipulácii s výrobkom si dôkladne umyte ruky a tvár. Dodržiavajte predpisy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti práce. Skladujte pri teplote + 5 až + 25°C. Preparát uskladňujte v uzatvorených obaloch. Nezabudnite vliať do čistených zariadení aj šrot, usadený na dne revitalizačnej nádoby! Slúži ako prvá  potrava pre baktérie a zároveň  ako  nosné médium.
Dodržte postup: preparát sypte do vody a nie naopak!

 

Vyrába v licencii USA: HANTPOL PPU, Warszawa, Poľská republika
Výhradný dovozca pre SR: BIO EKO, s.r.o., Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6432436
Fax: 035/6432435
Mobil: 0903 437 739
e-mail: bioeko@nextra.sk
www.bioeko.sk
Odborná a poradenská služba: BIO EKO, s.r.o., v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach alebo problémoch sa obráťte na distribútora alebo výhradného dovozcu.

 

Produkty pre priemysel:

 

 • EKOL M 11 - neutralizuje a degraduje tuky ( potravinársky priemysel, reštaurácie a prípravovne jedál atď.)

 • EKOL K - rozkladá organický odpad v kanalizačných systémoch, v obytných, administratívnych a prevádzkových budovách

 • EKOL K/s - rozkladá organický odpad bohatý na škroby ( pekárensko-cukrárenský priemysel, spracovanie zemiakov a zeleniny)

 • EKOL xxxx , EKOL xxxx 120, EKOL CX 70 - rozkladajú organický odpad na ČOV a v papierenskom priemysle

 • EKOL F - neutralizuje a utilizuje hnojovicu ošípaných a hovädzieho dobytka

 • EKOL 40 F - neutralizuje a utilizuje organický odpad vo veľkokapacitných žumpách

 • EKOL PEM xxx - rozkladá tuky, krv a bielkoviny v odpadových vodách z bitúnkov a mäsozávodov

 • EKOL PM xxx, EKOL PM x 25 - rozkladá a neutralizuje tuky a bielkoviny v mliekarenskom, potravinársko-konzervárenskom a mäsospracovateľskom priemysle

 • EKOL hab - rozkladá formaldehyd a fenol v odpadových vodách z papierenskej a nábytkárskej výroby

 • EKOKOMPOST - koncentrát urýchľujúci kompostovací proces v kompostárňach. Rôzne dodatky a aktivátory umožňujú kompostovanie prakticky všetkych druhov organických odpadov ( tuky, piliny, kaly, a pod.).

 • BIOKATALYZÁTOR - určený do lapačov tukov, aktivačných nádrží ČOV, rôznych zberných nádrží a žúmp, príp. priamo do kanalizačnej guličky v kuchyniach a prípravovniach jedál.

Preparáty, určené na priemyselné využívanie, nie sú voľne dostupné v obchodnej sieti - dodávajú sa zákazkovou formou priamo užívateľom. Pre väčšie priemyselné podniky s nedostatočným alebo zastaralým kanalizačným systémom je možné kombinovať rôzne prevedenia alebo zmesy rôznych preparátov radu EKOL.

Aby sa zabezpečila maximálna efektívnosť a ekonomická opodstatnenosť využívania biotechnológií radu EKOL, spracujeme pre každého záujemcu vstupný projekt.

 

Produkty pre poľnohospodárstvo a ekologiu:
KOMPOSTOVANIE:

Baktérie v službách človeka

EKOKOMPOST – účinná pomoc – štartér a urýchľovač kompostovania. 
   
KOMPOSTOVANIE – prirodzený spôsob zhodnocovania biomasy.

Ako docieliť do roku 2020 kompostovanie až 65% biomasy ? Dá sa !
Základom súčasných aktivít Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva je o.i. aj realizácia záverov 6. akčného programu ES so zameraním na životné prostredie.
Účeľom národného odpadového hospodárstva je  v maximálne možnej miere navrátiť kompostovateľné druhy odpadov do kompostu a tak šetriť primárne zdroje energie a znížiť objem skládkovaného odpadu.

Kde kompostovať?

Zákon rozlišuje 3 druhy kompostovania :

 

malé kompostovanie
 • rodinné domy, malé záhrady /nejedná sa o nakladanie s odpadom, ale o predchádzanie vzniku odpadu/.
stredné kompostovanie
 • obecné, komunitné /obce, miestne časti obcí, záhradkárske osady /s produkciou do 10 t kompostu ročne/.
  Nie je potrebný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
veľkokapacitné kompostovanie
 • vyžaduje sa súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

 

Ako kompostovať?

Kompostovací proces v prírode je veľmi zložitý, zapája sa doň nepredstaviteľné množstvo rôznych mikroorganizmov a je pomerne zdĺhavý – spravidla trvá 1 rok i viac, v závislosti od klimatických podmienok a zloženia biomasy.
Tento proces je možné niekoľkonásobne zrýchliť!
Urýchľovač kompostovania EKOKOMPOST je schopný urýchliť celý proces na 2 – 5 mesiacov!

Čo je EKOKOMPOST?

Je to mikrobiálny preparát, obsahujúci starostlivo vyselektované pôdne baktérie prírodné, netoxické, geneticky nemodifikované – schopné zrýchliť proces recyklácie 3-4 krát. Urýchli šart a zintenzívni celý biologický proces.

Čo môžeme kompostovať?

Rastlinné zbytky ako trávu, lístie, burinu, podrvené haluze, drevnú štiepku a kôru, piliny, hobliny, rastlinné zbytky z potravinárskeho priemyslu, kuchynský odpad, konský trus a podobný organický materiál.

Kde a ako používať EKOKOMPOST?

Pri ktoromkoľvek spôsobe kompostovania – malé, stredné i veľkokapacitné.

Výsledok:

vyzretý kompost – humus – je vysoko stabilné organické hnojivo, obsahujúce všetky nevyhnutné prvky pre správny rast a rozvoj rastlín a pre zlepšenie fyzikálnej štruktúry rastlín. Svojou kvalitou vysoko prevyšuje umelé /priemyselné/ hnojivá. Mimoriadne dôležitá je aj kvalita dopestovaných plodín.

Ekonomický prínos EKOKOMPOST:

používaním preparátu EKOKOMPOST sa získa:

Kde získať informácie?

Poradenstvo, konzultácie a dodávky pre veľko i malospotrebiteľov:

BIO EKO, s.r.o., Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6432436
Fax: 035/6432435
Mobil: 0903 437 739
E-mail: bioeko@nextra.sk
www.bioeko.sk

Dôležitá legislatíva:

Vyhláška MŽP SR 284/2001, Vyhláška MŽP SR č. 283/2001,  Vyhláška MŽP SR č. 509/2002, Vyhláška MŽP SR č. 128/2004 Z.z.

EKOKOMPOST – urýchľovač  kompostovania

EKOKOMPOST  je mikrobiálny, vysoko účinný, prírodný preprarát, určený na kompostovanie  organických odpadov. Obsahuje prírodné kmene baktérií, ktoré urýchľujú proces rozkladu  a organický odpad pretvárajú na kvalitný kompost, podniecujúci a podporujúci rozvoj rastlín.
Používaním  EKOKOMPOSTU  sa v závislosti od zloženia odpadu , klimatických / teplota, vlhkosť atď./ a technických / spôsob kompostovania, prevzdušňovania a zavlhčovania/ podmienok  proces biologického rozkladu  organických látok urýchli  4 až 5 násobne v porov-
naní  s kompostovaním bez urýchľovača.
Pre priemyselné využívanie je k dispozícii preparát EKOKOMPOST a EKOKOMPOST -koncentrát, ktorý okrem vyššej koncentrácie baktérií na gram hmoty obsahuje aj rôzne enzýmy a aktivátory, podporujúce a zrýchľujúce kompostovací proces.
Ďalšími nespornými výhodami používania preparátu EKOKOMPOST-koncentrát sú:
možnosť kompostovania aj ťažších materiálov, ako sú odpady z potravinárskeho a konzervárenského priemyslu, ugniavená tráva, lístie, organická časť komunálneho odpadu, kaly, odpady s vyšším obsahom drevnej hmoty, zeminy, organická časť komunálneho odpadu priamo na skládkach formou termofilnej biodegradácie
narúšanie šupiek semien burín, čím sa zabráni ich vyklíčeniu a šíreniu
možnosť zvýšiť kapacitu existujúcich kompostární bez investičných nárokov
výrazne sa zníži zápach v okolí kompostárne
mikroorganizmy, obsiahnuté v preparáte, sú kompatibilné s inými užitočnými organizmami v pôde /napr. dážďovkami, mravcami atď/, takže nedochádza k narušeniu  prirodzeného potravinového reťazca a kolobehu látok v prírode
ekonomický efekt je podmienený podmienkami u užívateľov, spravidla býva zaujímavý                                                                                                                  
manipulácia s preparátom EKOKOMPOST i EKOKOMPOST-koncentrát je jednoduchá a pri dodržaní stanovených hygienických a bezpečnostných podnienok neznamená nebezpečenstvo pre pracovníkov, ani pre prírodu.

Dávkovanie preparátu EKOKOMPOST a EKOKOMPOST - koncentrát :
   
Vo všeobecnosti platí zásada:

EKOKOMPOST – zákl. zmes je určená pre ľahké materiály, ako suchá i zelená tráva,

Galéria

Mapa

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

ok